Banery

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. Unii Europejskiej z dnia 04.02.2016 r. L 119/1) zwanym RODO informuje, że

 

1. Administratorem Pana/Pani* danych osobowych oraz danych Pana/Pani* dziecka jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej; ul. Niepodległości 8, reprezentowana przez Panią Annę Gos-Bartosiewicz.

2. Funkcję Inspektora danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej pełni Pani Małgorzata Rydz. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 698-629-223 lub pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: iodo@poradniarawa.pl.

3. Pana/Pani* dane osobowe oraz dane Pana/Pani* dziecka zawarte w niniejszym zgłoszeniu/wniosku przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych placówki wynikających z uregulowań zawartych w odrębnych przepisach na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

4. Pana/Pani* dane osobowe oraz dane Pana/Pani* dziecka nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Pana/Pani* dane osobowe oraz dane Pana/Pani* dziecka będą przechowywane przez okres ustalony zgodnie z przepisami.

6. Posiada Pan/Pani* prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani* prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznał Pan/Pani*, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pana/Pani* i danych Pana/Pani* dziecka narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Pana/Panią* danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność podjęcia i realizacji działań, o które wnosi Pan/Pani* w przedłożonym wniosku.

 

Administrator Danych Osobowych

Anna Gos-Bartosiewicz

 

* niepotrzebne skreślić

Banery