Banery

Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe w powiecie rawskim

Ścieżka rowerowa o długości 838 m łączy park miejski usytuowany w centrum Miasta, przy ulicy Fawornej z tamą na zalewie „Tatar”.
Konstrukcja ścieżki rowerowej:

 • szerokość ścieżki rowerowej - 3 m,
 • 6 cm - kostka brukowa czerwona/szara 6 cm,
 • 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
 • 10cm - grunt stabilizowany cementem o RM2,5 Łączna rzeczywista grubość nawierzchni wynosi 19 cm.

W wyniku realizacji projektu powstał 1 nowy obiekt infrastruktury turystycznej w mieście w postaci szlaku turystycznego (ścieżki rowerowej), służacego uprawianiu turystyki rowerowej. Długość wytyczonego szlaku turystycznego, realizowanego w ramach projektu wyniesie 0,83 km. Przedmiotowa inwestycja stanowi I etap przedsięwzięcia związanego z budową szlaku rowerowego łączącego osiedle „Zamkowa Wola” położone w północnej części miasta poprzez jego zabytkowe obszary centralne z Zalewem „Tatar”.

W II etapie nastąpi ulepszenie istniejącej nawierzchni trasy rowerowej ciągnącej się wokół zalewu „Tatar”.

III etap – to budowa ścieżki na odcinku łączącym park miejski z osiedlem „Zamkowa Wola”, usytuowanym na przeciwnym do zalewu krańcu miasta. Wybrana lokalizacja projektu stanowi optymalne rozwiązanie ze względu na atrakcyjność turystyczną obszaru objętego projektem i umożliwi maksymalne wykorzystanie efektów wynikających z udostępnienia tych terenów.

Technologie wykonania robót, zastosowane materiały są ogólnie dostępne i znane. Planowane do realizacji rozwiązania techniczne są prawidłowe pod względem funkcjonalnym oraz zgodne z obowiązującymi normami prawnymi odnośnie tego typu inwestycji. Rozwiązania techniczne gwarantują optymalne wykorzystanie terenu oraz trwałość i niezawodność.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • Liczba osób korzystająca z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej wyniesie 16 000;
 • Powstanie 1 nowa oferta programowa w zakresie kultury i turystyki w postaci turystycznego szlaku rowerowego.

Bezpośrednim celem projektu jest:

 • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Rawa Mazowiecka;
 •  Poprawa lokalnej oferty turystycznej poprzez budowę infrastruktury służącej obsłudze ruchu turystycznego.

Realizacja projektu poprawi poziom wyposażenia infrastrukturalnego gminy poprzez powstanie infrastruktury turystycznej o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym i oddziaływaniu lokalnym. Inwestycja poprawi stan zagospodarowania turystycznego w mieście, dzięki czemu poprawi się atrakcyjność turystyczna Miasta Rawa Mazowiecka.

W gminie pojawi się nowa oferta programowa w zakresie turystyki, która w powiązaniu z walorami naturalnymi i dziedzictwem kulturowym wzmocni potencjał turystyczny gminy. W ten sposób nastąpi korzystne ekonomicznie i atrakcyjne marketingowo urozmaicenie strukturalne funkcji miejskich.

Projekt wzmocni znaczenie i oddziaływanie systemu rekreacji funkcjonującej w oparciu o istniejący zalew w Rawie Mazowieckiej. Projekt przyczyni się do ożywienia działalności gospodarczej w gminie i wzrostu jej aktywności w sferach związanych z obsługą ruchu turystycznego, rekreacją i wypoczynkiem. W konsekwencji nastąpi poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszaru miasta, co przeciwdziałać będzie marginalizacji społecznej i gospodarczej gminy.

Realizacja celów szczegółowych projektu przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej miasta, a poprzez to do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej obszarów zmarginalizowanych (małych miast i obszarów wiejskich) i tworzenia warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej, co jest zgodne z celami działania 3.1 „Rozwój lokalny”, w ramach którego projekt będzie realizowany.


 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Banery