Banery

Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych


Projekt pn. „CUŚ DOBREGO 2”


 


Projekt „Mobilni, Kompetentni, Wykwalifikowani BIS” - praktyki zagraniczne uczniów w Granadzie, Walencji i Rimini. Mobilność uczniów finansowana ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+Projekt „Mobilni, Kompetentni, Wykwalifikowani” - praktyki zagraniczne uczniów w Granadzie i Rimini. Mobilność uczniów w ramach programu Erasmus +

 

Projekty realizowane w perspektywie 2014 - 2020

 


Grant w projekcie „Cyfrowy powiat” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE„Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego”Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla powiatu rawskiegoProjekt pn. „CUŚ DOBREGO!”„Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” - nr projektu -WND-RPLD.04.02.02-10-060/19„Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawski”, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I ”Powszechny dostęp do szybkiego internetu”,działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, w ramach programu grantowego pn. zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 


Operacja pn.: „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”

 


 

Projekty realizowane w perspektywie 2007 - 2013

 


Banery