Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: niedziela, 23 lutego 2020
Imieniny: Izabeli, Damiana

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Geoportal
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Kto może pełnić służbę w Policji ? 

Informator dla kandydatów do służby w Policji

 


Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolności fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Komendant Wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił w rozporządzeniu z dnia 24 maja 1999 r. szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w oddziałach Prewencji Policji.

Przyjęcie do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Warunek ten nie ma zastosowania w stosunku do kobiet, policjantów skierowanych do służby kandydackiej w Oddziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, a także do osób rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Zdolność fizyczną i psychiczną do służby ustalają komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w drodze rozporządzenia, określił zasady oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby, a także tryb orzekania o tej zdolności oraz właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich w tych sprawach. Taki tryb postępowania wynika z  art. 25 i 26 ustawy o Policji - Dz.U. nr 30, poz. 179.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna złożenie pisemnego podania przez osobę ubiegającą się o przyjęcie.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komórka kadrowa komendy powiatowej (miejskiej) lub wojewódzkiej Policji.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Przełożony właściwy w sprawach osobowych, czyli komendant powiatowy, miejski lub wojewódzki Policji może odmówić poddania osoby ubiegającej się o przyjęcie postępowaniu kwalifikacyjnemu albo takie postępowanie w każdym czasie przerwać bez podania przyczyn.

W postępowaniu kwalifikacyjnym osoba ubiegająca się o przyjęcie przedkłada następujące dokumenty:


1) wypełniony kwestionariusz osobowy oraz trzy fotografie,
2) świadectwa pracy (służby) z poprzednich miejsc pracy (służby),
3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, a także opinie polecające.
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1) rozmowy przedstawiciela komórki kadrowej jednostki Policji z osobą ubiegającą się o przyjęcie, w celu ustalenia jej wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, dotychczasowego zatrudnienia, jak też motywów podjęcia służby,

2) egzaminu sprawności fizycznej, w celu określenia stopnia sprawności fizycznej osoby ubiegającej się o przyjęcie, przygotowanego według kryteriów określonych przez Komendanta Głównego Policji,

3) testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne  i osobowościowe osób ubiegających się o przyjęcie, w celu ich porównania z wynikami uzyskanymi przez innych ubiegających się o przyjęcie do tej samej jednostki Policji, a w razie potrzeby - testów pedagogicznych i symulacji, przygotowanych według kryteriów określonych przez Komendanta Głównego Policji,

4) potwierdzania danych osobowych osoby ubiegającej się o przyjęcie, jej małżonka oraz konkubenta (konkubiny) lub osoby o takim charakterze pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubiegającą się o przyjęcie, a także rodziców, rodzeństwa i dzieci,

5) skierowania do właściwej komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych.

Informacje uzyskane w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa wyżej wpisuje się do kwestionariusza osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby w Policji.
Niezadowalające wyniki testów lub negatywne orzeczenie komisji lekarskiej, powodują odstąpienie od dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowania kwalifikacyjne z osobami ubiegającymi się o przyjęcie, spełniającymi warunki określone w art. 25 ust. 1 ustawy o Policji, z wyjątkiem posiadania średniego wykształcenia, ma na celu ustalenie szczególnych predyspozycji tych osób do służby w oddziałach prewencji Policji.

W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę, jako cechy preferencyjne, w szczególności:

1) ukończenie specjalistycznych kursów przydatnych w służbie prewencyjnej, zwłaszcza kursu strzeleckiego,

2) uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych w służbie prewencyjnej, zwłaszcza judo, sportów motorowych, samochodowych,

3) posiadanie prawa jazdy kategorii "C",

4) wzrost co najmniej 175 cm,

5) nieukończone 35 lat życia,

6) ukończoną zasadniczą szkołę zawodową lub ukończone, co najmniej trzy klasy szkoły średniej.

Postępowanie kwalifikacyjne kończy się oceną predyspozycji osób spełniających wymagania określone w ustawie pod względem ich przydatności do służby w Policji.
Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje zespół w składzie: przełożony lub jego zastępca, przedstawiciel komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych (kadrowiec) oraz psycholog.

Przedstawione zasady zostały szczegółowo uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym do służby w oddziałach prewencji Policji osób, które nie posiadają wykształcenia średniego.

Określenie stopnia sprawności fizycznej kandydata do służby w Policji następuje w drodze egzaminu obejmującego przedstawione niżej zestawy ćwiczeń pozwalających na ocenę pożądanych u policjanta cech motorycznych takich jak: moc, wytrzymałość, siła, zwinność i koordynacja ruchowa.

Zestaw ćwiczeń i norm dla mężczyzn.

L.p.

Cechy motoryczne
Ć w i c z e n i a
JM
O c e n y
bdb.
db.
dst.
1
Wytrz.
Test wytrzymałościowy
pkt
80
60
40
2
Moc
Rzut piłką 3 kg
m
11
9
8
3
Siła wytrzym.
Siady proste z leżenia tyłem w ciągu 30 sek.
ilość
22
20
18
4
Siła
Podciąganie się na drążku
ilość
10
7
4
5.
Zwinność, koordynacja ruchowa
Test zwinnościowy
sek.
12,5
13,5
14,5

 

Zestaw ćwiczeń i norm dla kobiet

L.p.

Cechy motoryczne
Ć w i c z e n i a
JM
O c e n y
bdb.
db.
dst.
1
Wytrz.
Test wytrzymałościowy
pkt
40
31
21
2
Moc
Rzut piłką 2 kg
m
8
6
5
3
Siła wytrzym.
Siady proste z leżenia tyłem w ciągu 30 sek.
ilość
21
19
17
4
Siła
Uginanie i prostowanie ramion w podporze tyłem na ławeczkach w ciągu 30 sek.
ilość
24
20
16
5
Zwinność, koordynacja ruchowa
Test zwinnościowy
sek.
14,5
15,5
16,5


TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY (180 sek)
Opis wykonania próby

1. Stopień lub ławeczka gimnastyczna o wysokości 30 cm przystawiona do ściany.

2. Kandydat staje przed stopniem, opierając dłonie o ścianę na wysokości barków

3. Na komendę „ćwicz" kandydat rozpoczyna test polegający na wielokrotnym wejściu i zejściu na stopień w czasie 180 sekund.

4. Jeden cykl wejście-zejście składa się z 4 elementów:
  - wejście na stopień jedną nogą np. (L)
  - po wejściu na stopień dostawiamy drugą nogę(P)
  - zejście ze stopnia na podłoże nogą (L)
  - po zejściu ze stopnia na podłoże dostawiamy nogę (P)
  - Wymagany jest wyprost w stawach biodrowych i kolanowych po wejściu na stopień.

5. Instruktor nadzorujący test liczy ilość prawidłowych wejść na stopień.

6. Gdy dobiegnie 180 sekunda pracy, pada komenda „stop", kandydat przerywa próbę

TEST ZWINNOŚCIOWY
Opis wykonania próby


         W odległości 5 m od wyznaczonej linii startu, będącej jednocześnie linią mety, ustawiona jest pierwsza chorągiewka a w odległości 10 m od niej druga chorągiewka. W połowie odległości między chorągiewkami znajduje się materac. Kandydat staje przed linią startu i na sygnał biegnie do pierwszej chorągiewki, okrąża ją, po czym biegnie do materaca, na którym wykonuje przewrót gimnastyczny w przód. Następnie biegnie do drugiej chorągiewki, okrąża ją i na jej wysokości przyjmuje pozycją „na czworakach tyłem". W tej pozycji przemieszcza się do materaca i wykonuje przewrót w tył, po wykonaniu przewrotu bezpośrednio biegnie do mety.

Badanie psychologiczne określa predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydatów do pełnienia służby w Policji. Za pomocą testów psychologicznych określany jest poziom umiejętności intelektualnych (słownych, bezsłownych ) oraz osobowościowych (odporność na stres, umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność współpracy w grupie, motywacja do osiągania wysokich rezultatów w pracy).

Test psychologiczny wykonywany jest na komputerze. Wymagana jest elementarna znajomość jego obsługi (posługiwanie się myszą).
Badanie nadzorowane jest przez psychologa, który w razie konieczności wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z testem.
Pozytywny wynik badania - to spełnienie minimum 50% wymagań, jakie stawia Policja.

Z przedstawionych zasad wynika, że żeby zostać policjantem należy zgłosić się do kadr komendy powiatowej, miejskiej lub wojewódzkiej (stołecznej) Policji. Pracownicy kadrowi są zobowiązani udzielić każdemu kandydatowi wyczerpujących, szczegółowych informacji dotyczących podjęcia służby w Policji.

Przyjęcia do służby w Policji odbywają się  terminach określonych przez Komendanta Głównego Policji. Praktycznie bezpośrednio po przyjęciu do służby, policjant kierowany jest na przeszkolenie przygotowujące do pracy na podstawowym stanowisku w służbach prewencyjnych.


UWAGA !

SZKOŁY I OŚRODKI SZKOLENIA POLICJI KSZTAŁCĄ WYŁĄCZNIE OSOBY WCZEŚNIEJ ZATRUDNIONE W POLICJI.

drukuj (Kto może pełnić służbę w Policji ?)

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.