Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: niedziela, 23 lutego 2020
Imieniny: Izabeli, Damiana

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Geoportal
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Projekt współfinansowany przez UE w ramach ZPORR "Wymiana i uzupełnienie bazy sprzętowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej." 

568.jpg

 

Projekt "Wymiana i uzupełnienie bazy sprzętowej SPZOZ wRawie Mazowieckiej " jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Priorytet 3 Rozwój lokalny , działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.
Przedmiotem projektu opracowanego przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej jest wyposażenie  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  (głównie Szpitala Św. Ducha ) w Rawie Mazowieckiej w niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania  sprzęt. Projekt dotyczy zarówno zakupów brakującej aparatury, jak i wymiany przestarzałego sprzętu obecnie używanego w Zakładzie.

Projekt stanowi integralną część realizowanej przez władze powiatu polityki poprawy sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu. Cele społeczne polityki zdrowotnej obejmują miedzy innymi niwelowanie nierówności zdrowotnych z zapewnieniem wszystkim równych szans rozwoju i ochrony zdrowia, umocnienie zdrowia, zapobieganie chorobom, zgonom i niepełnosprawności, a także taką organizację procesu leczenia, aby były zapewnione zarówno troska o chorego, jak i zachowanie jego godności osobistej.   Znajduje to swój wyraz w zapisach „Strategii rozwoju Powiatu Rawskiego”, gdzie wśród celów strategicznych wymienia się „Wspieranie działań mających na celu pozyskanie nowoczesnego sprzętu medycznego (sponsoring) i poprawy bazy lokalowej placówek ochrony zdrowia”.

Projekt zakładający zakup sprzętu dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, który zastąpi przestarzałą aparaturę i uzupełniający barki w bazie sprzętowej Szpitala znacznie podniesie jakość i dostępność świadczonych usług i przede wszystkim zwiększy poczucie bezpieczeństwa potencjalnych pacjentów (pośredni beneficjenci) oraz zniweluje dysproporcje w infrastrukturze ochrony zdrowia. Brak powszechnej dostępności do  świadczeń zdrowotnych spowodowany jest rozmieszczeniem zasobów opieki zdrowotnej nie spełniającym kryterium racjonalności. Obserwuje się silną koncentrację kadr medycznych i specjalistycznego, nowoczesnego  sprzętu w dużych aglomeracjach  miejskich przy równoczesnym deficycie na terenie małych miast i powiatów.

W wyniku realizacji Projektu zakupionych zostanie 156 sztuk sprzętu medycznego. Zgodnie z  Harmonogramem realizacji Projektu w roku początkowym zakupione zostaną 4 sztuki a w latach kolejnych odpowiednio: w roku 2005 - 92 sztuki, a w roku 2006 – 60 sztuk. Szczegółowy wykaz zakupów zawiera załącznik -Harmonogram realizacji projektu.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 2.000.047,00 PLN*. Powiat Rawski przeznaczył 502.347 zł jako wkład własny, z którego został zakupiony sprzęt przewidziany w harmonogramie na 2004 rok. Z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem (Powiatem Rawskim) a Instytucją Pośredniczącą (Wojewodą łódzkim) w dniu 10/11/2005 roku wynika, że dofinansowanie projektu ze środków UE wyniesie nie więcej niż 1.500.035,00 PLN (75% inwestycji).

*Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie poznany i przedstawiony  po zakończeniu realizacji Projektu , z uwagi na szacunkowe wartości planowanych zakupów. Każdorazowo, po dokonanych zakupach, w wyniku oszczędności poprzetargowych sporządzany jest aneks do umowy o dofinansowanie.
 

  • autor: M.Sz., data: 2006.01.23
Załacznik do Projektu Wymiana i uzupełnienie bazy sprzetowej SPZOZ w rawie Mazowieckiej 

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.