Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: piątek, 2 grudnia 2022
Imieniny: Balbiny, Pauliny

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Wspieraj lokalnie
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Geoportal
 • E-budownictwo - wypełnij i złóż wniosek elektronicznie
 • Szczepienie przeciwko COVID-19
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Pomoc dla Ukrainy

Nawigacja

Treść strony

Fundacja „RESPUBLICA CIVIUM" 
Fundacja „RESPUBLICA CIVIUM"
Pełna nazwa organizacji: RESPUBLICA CIVIUM
Data założenia (rejestr.): 15 lipca 2021 roku
Rodzaj rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy
Nr w rejestrze: 0000831037
REGON: 389455673
NIP : 8351615234
Konto bankowe: 41 1240 3321 1111 0011 0867 3291
Nazwa banku: Bank Pekao SA
Forma prawna:
(proszę zaznaczyć jedno właściwe pole)
Stowarzyszenie   Fundacja x
Stowarzyszenie zwykłe   Stowarzyszenie Kultury Fizycznej  
Uczniowski Klub Sportowy   OSP  
Koło gospodyń   Organizacja studencka  
Inne (proszę obok podać jaka)  
Adres siedziby: Cielądz 35, 96-214 Cielądz
Adres korespond.: Cielądz 35, 96-214 Cielądz
Kontakty: Telefon: 737525092 WWW: https://respublicacivium.pl
Faks:   Email:  
Władze organizacji:
(proszę podać funkcje i dane kontaktowe)
Krzysztof Zdzieszyński, prezes kom: 737 525 092
Kadencja władz do dnia: bezterminowo
Czym zajmuje się organizacja?

Cele i zasady działania Fundacji

Celem Fundacji jest urzeczywistnienie społeczeństwa obywatelskiego opartego na demokratycznym i praworządnym systemie współżycia i współpracy w osiąganiu wspólnych celów, dobrobytu i bezpieczeństwa, przy poszanowaniu fundamentalnych praw człowieka, obywatelskich praw i obowiązków zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz poprzez budowanie zaufania do instytucji Państwa, przy aktywnym i świadomym współuczestnictwie obywateli, poprzez takie działania jak:

 1. Wspieranie i pomoc prawną udzielaną osobom nieposiadającym wystarczających środków materialnych, wykluczonym społecznie, bezrobotnym, osobom niedołężnym, poważnie chorym, ofiarom nałogów, cudzoziemcom, repatriantom oraz osobom niedostosowanym do wymogów postępującej cyfryzacji urzędów;
 2. Wspieranie wszelkich osób wymagających szczególnej troski, ze względu na zagrożenie utraty majątku, pracy, zdrowia i życia, wolności lub dobrego imienia;
 3. Organizację poradnictwa prawnego oraz reprezentacji prawnej interesów grup i poszczególnych osób w sprawach wymagających zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika;
 4. Wspomaganie obywateli, repatriantów, cudzoziemców bez możliwości opuszczania miejsca zamieszkania i przebywania lub kraju pochodzenia oraz nieprzystosowanych do aktualnych wymogów cyfryzacji, w dostępie do urzędów poprzez zastępstwo, pomoc w redagowaniu i doręczaniu pism urzędowych, włącznie z działaniem w imieniu, interesie i za zgodą zainteresowanych, w tym z wykorzystaniem narzędzi usług cyfrowych;
 5. Pomoc dla repatriantów i cudzoziemców lub osób wykluczonych społecznie w uzyskaniu prawa do: obywatelstwa polskiego, Karty Polaka, lokali mieszkalnych, pracy, podjęcia nauki, uzyskania stypendiów, opieki społecznej, opieki medycznej, wsparcia finansowego, innych praw niezbędnych do harmonijnego życia w społeczeństwie polskim.
 6. Wspieranie integracji społecznej, zrzeszania się, organizację spotkań oraz w przypadku cudzoziemców lub repatriantów, kursów języka polskiego i spotkań integracyjnych wraz z elementami prawa polskiego oraz prawa wspólnotowego Unii Europejskiej oraz przysposobienia do harmonijnego życia w społeczeństwie polskim;
 7. Pomoc materialna niezbędna dla zagwarantowania poszanowania praw i godności obywatela.
 8. Fachowa pomoc prawna i specjalistyczna w uzyskaniu dotacji, dofinansowań, umorzeń i innych rodzaju wsparć finansowych od instytucji krajowych i europejskich i innych;
 9. Powoływanie zespołów ekspertów i grup wsparcia merytorycznego dla wypracowywania rozwiązań systemowych;
 10. Upowszechnianie wiedzy o potrzebie odpowiedzialności obywateli za życie publiczne;
 11. Wspieraniu demokratycznych i przejrzystych procedur podejmowania decyzji na poziomie lokalnym i ogólnopolskim dla poprawy działań urzędów państwowych wspomagając rozwój demokracji;
 12. Tworzenie i popieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzmocnienia pozycji obywatela w społeczeństwie, oraz ochrony jego interesów;
 13. Przyjmowanie i opracowywanie sugestii, propozycji czy wniosków obywateli, nakierowanych na ulepszenie procedur, udoskonalenie prawa poprzez interpelacje i petycje kierowane do organów kompetentnych oraz do posłów RP i posłów Parlamentu Europejskiego;
 14. Wspieranie modernizacji i upowszechniania technologii oraz praktyk prowadzących do podwyższenia standardów państwa obywatelskiego;
 15. Zbieranie, analizowanie i upowszechnianie informacji dotyczących stanu praworządności;
 16. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 17. Zaangażowanie w aktywność medialną w projektach fundacji takich jak programy internetowe, publikacje i inne;
 18. Organizację własnych wydarzeń i imprez, wystąpień, targów, imprez plenerowych i studyjnych, aukcji i licytacji publicznych promujących cele i idee przyświecające Fundacji;
 19. Organizację zbiórek, kwest, loterii oraz innych dopuszczonych w statucie form zbierania środków finansowych na cele Fundacji;
 20. Integracje międzynarodową oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 21. Współpraca z innymi organizacjami poza granicami kraju;
 22. Prowadzenie innego rodzaju działań niezbędnych do realizowania celów Fundacji.
Przeważający typ działalności:
(proszę zaznaczyć jeden najważniejszy)
Kultura i Sztuka   Ochrona Zdrowia  
Turystyka i Rekreacja   Ochrona Środowiska  
Sport   Rozwój lokalny  
Hobby   Religia  
Pomoc Społeczna   Prawa Człowieka x
Edukacja i Wychowanie   Samorząd i Polityka  
Misja organizacji Pomoc obywatelska
Nasze plany Rozwój fundacji i objęcie działaniami terenu całego kraju

drukuj (Fundacja „RESPUBLICA CIVIUM")

 • autor: Krzysztof Zdzieszyński, data: 2022-02-07

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.