Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: poniedziałek, 19 listopada 2018
Imieniny: Seweryna, Elżbiety

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Geoportal
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej w 2018 roku 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Rawskiego ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej jest organem konsultacyjnym Powiatu Rawskiego w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).Celem działania Rady Pożytku jest wypracowanie kierunków merytorycznych, będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada pełniła będzie  funkcję doradczą i inicjatywną. Czas trwania kadencji Rady wynosi dwa lata.

 W skład Rady Pożytku wejdzie 12 członków, w tym: dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego, dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Rawskiego, ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szczegółowe zasady powoływania, organizacji i trybu działania zawiera przyjęta przez Radę Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej, uchwała Nr XV/106/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r., której pełna treść zamieszczona jest poniżej ogłoszenia.

 Uchwała ta została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 maja 2012 r. pod poz. 1591.

Od dnia 17.07.2018 r. działające na terenie powiatu rawskiego organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), mogą składać zgłoszenia osób – kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,  w kancelarii - pokój nr 1, w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Pl. Wolności 1. 

Każda organizacja ma prawo do zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszeń dokonuje się na karcie zgłoszeniowej będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 08.08.2018 r.

W dniu 10.08.2018 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej zostanie ogłoszona imienna lista osób, których kandydatury zostały zgłoszone oraz wzór karty do głosowania z imienną listą kandydatów.

Od dnia 10.08.2018 r., do dnia 21.08.2018 r. organizacje mogą składać swoje głosy w wyborach kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Każda organizacja może oddać głos maksymalnie na trzech kandydatów. Złożone głosy muszą zostać potwierdzone podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.

Wynik głosowania ustali powołana przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Rawskiego komisja złożona z 2 przedstawicieli Przewodniczącego Zarządu oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych nie kandydujących w wyborach, na otwartym posiedzeniu, w dniu 24.08.2018 r.

 Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tych z nich, którzy weszli w skład Rady Pożytku, Przewodniczący Zarządu Powiatu Rawskiego ogłosi na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.

Po zakończeniu tych czynności Zarząd Powiatu Rawskiego powoła Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej.

Więcej informacji i wszelkie dokumenty związane z przedmiotową sprawą można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 

Informacji w tej sprawie udziela:

Sławomir Stefaniak - Sekretarz Powiatu,
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1, pok. 105;
tel. 46 814-46-31, wew. 11; tel. kom. 0606-723-660;
e-mail: sekretarz@powiatrawski.pl

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej w 2018 roku)

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.