Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: wtorek, 11 maja 2021
Imieniny: Igi, Ignacego

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Szczepienie przeciwko COVID-19
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Informacje w związku z koronawirusem

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o trybie składania wniosków - „Aktywny samorząd” w 2015 roku 

 

logo PFRON

OGŁOSZENIE


O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
PFRON NA PILOTAŻOWY PROGRAM „Aktywny samorząd”


Informujemy, że Powiat Rawski w 2015r. uczestniczy w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd”

Terminy przyjmowania wniosków:

 1. w ramach Modułu I w trybie ciągłym, w terminie od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2015r.
 2. w ramach Modułu II
  • w przypadku semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 w trybie ciągłym w terminie od 18 marca do 30 marca 2015r.
  • w przypadku semestru zimowego roku akademickiego 2015/2016 w terminie od 1 września do 30 września 2015r.

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu w 2015 roku:

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Zakres pomocy:
W 2015 roku w ramach programu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
   • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezyb kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresaci programu
(Moduł I):

Obszar A Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. 

Obszar B Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

(Moduł II):

 • Osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II - przerwa w nauce.

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2015 roku:
Moduł I:

Obszar A Zadanie 2

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Obszar B Zadanie 2

szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Obszar C Zadanie 2

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
2.100 zł. w tym: kurs/egzamin – 1.500 zł pozostałe koszty – 600 zł osoby głuchoniewidome
– 4.000 zł pozostałe osoby – 2.000 zł
2.000 zł
Obszar C Zadanie 3

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Obszar C Zadanie 4

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Obszar D

koszt opieki nad osobą zależną
Przy amputacji:
 • w zakresie ręki – 9.000 zł
 • przedramienia – 20.000 zł
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł
 • na poz. podudzia – 14.000 zł
 • na wysokości uda – 20.000 zł
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł
Refundacja kosztów dojazdu naspotkanie zekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł
Do 30 % kwot, o których mowa w obszarze C zadanie 3 Refundacja kosztów dojazdu naspotkanie zekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną

Moduł II
Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach Modułu II dla jednego studenta w zakresie kosztów dotyczących jednego półrocza 2015 roku:

który może być zwiększony nie więcej niż o:

 1. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
  • 700 zł. w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu:
   1. poruszania się na wózku inwalidzkim,
   2. pomocy tłumacza migowego,
   3. pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • 500 zł. w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
  • 300 zł. w przypadku, gdy wnioskodawca posiada kartę Dużej Rodziny
 2. dodatek  na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 3. dopłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch lub więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę  (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50% ) na kolejnych kierunkach nauki z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej:
Moduł I

Obszar A Zadanie 2

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Obszar B Zadanie 2

szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Obszar C Zadanie 2

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
25% ceny brutto zakupu/usługi 0 0
Obszar C Zadanie 3

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Obszar C Zadanie 4

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny ,w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Obszar D

koszt opieki nad osobą zależną
10% ceny brutto zakupu/usługi 10% ceny brutto zakupu/usługi 15% ceny brutto zakupu/usługi

Moduł II
Wysokość udziału własnego wnioskodawcy w kosztach czesnego:

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu   Wnioskodawcy zatrudnieni Wnioskodawcy nie zatrudnieni
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) 15% 0
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 65% 50%

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module I i II programu można zapoznać się pod adresem: www.pfron.org.pl

W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania przekroczyła kwotę 10.000 zł konieczne będzie zabezpieczenie udzielonego dofinansowania (weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową). Górną wartością sumy wekslowej jest wartość udzielonego dofinansowania, powiększona o odsetki, określone w umowie dofinansowania  oraz koszty dochodzenia roszczeń

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 • Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadanie  3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 • Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej. Wniosek należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, pok. 105, tel. (46) 814-57-60 w terminach określonych powyżej.

drukuj (Ogłoszenie o trybie składania wniosków - „Aktywny samorząd” w 2015 roku)

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.