Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: piątek, 22 listopada 2019
Imieniny: Cecylii, Marka

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE 
logo PFRON

OGŁOSZENIE


O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
PFRON NA PILOTAŻOWY PROGRAM „Aktywny samorząd”


 

Informujemy, że Powiat Rawski w 2013r. uczestniczy w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd”

Termin przyjmowania wniosków od 6 maja do 30 września 2013 roku

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2013 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Cele szczegółowe programu w 2013 roku:

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Adresat programu (Moduł I):

Obszar A Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar A Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. 

Obszar B Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełnio rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Adresat programu (Moduł II):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II - przerwa w nauce.
Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2013 roku – Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 
oprzyrządowanie samochodu

Obszar A Zadanie 2 
prawo jazdy kategorii B

Obszar B Zadanie 1

sprzęt elektroniczny, oprogramowanie

5.000 zł

kurs/egzaminy – 1.500 zł

pozostałe koszty – 600 zł

 • osoby niewidome  –  30.000 zł,
  w tym na urządzenia brajlowskie –  20.000 zł
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o niepełnosprawności  – 10.000 zł
 • osoby z dysfunkcją kończyn górnych oraz pozostali adresaci – 5.000 zł

Obszar B Zadanie 2
szkolenie komputerowe

Obszar C Zadanie 1
wózek elektryczny

Obszar C Zadanie 2
sprawność techniczna wózka elektrycznego

osoby głuchoniewidome
– 4.000 zł

pozostałe osoby – 2.000 zł

7.000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 20.000 zł 
(opinia eksperta)

2.000 zł

Obszar C Zadanie 3
proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 4
sprawność techniczna protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D
koszt opieki nad osobą zależną

Przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł
 • przedramienia  – 20.000 zł
 • ramienia i wyłuszczeniu
  w stawie barkowym – 26.000 zł
 • na poz. podudzia  – 14.000 zł
 • na wysokości uda  – 20.000 zł
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

Przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 2.700 zł
 • przedramienia  – 6.000 zł
 • ramienia i wyłuszczeniu
  w stawie barkowym – 7.800 zł
 • na poziomie podudzia  – 4.200 zł
 • na wysokości uda  – 6.000 zł
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 7.500 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

 

200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną

 

 

Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej:

MODUŁ I

Obszar A Zadanie 1
oprzyrządowanie samochodu

Obszar A Zadanie 2 
prawo jazdy kategorii B

Obszar B Zadanie 1
sprzęt elektroniczny, oprogramowanie

15%

25%

10%

Obszar B Zadanie 2
szkolenie komputerowe

Obszar C Zadanie 1
wózek elektryczny

Obszar C Zadanie 2
sprawność techniczna wózka elektrycznego

x

10%

x

Obszar C Zadanie 3
proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 4
sprawność techniczna protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 

Obszar D
koszt opieki nad osobą zależną

10%

10%

15%

MODUŁ II –  wkład własny nie jest wymagany

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach Modułu II dla jednego studenta w zakresiekosztów dotyczących jednego półrocza 2013 roku:

opłata za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

dodatek na pokrycie kosztów kształcenia

3.000 zł

osoby ze znacznym st. niepełnosprawności

–  800 zł

osoby z umiarkowanym st. niepełnosprawności

500 zł

Powyżej wskazane kwoty dofinansowania ze środków PFRON mogą być zwiększone decyzją Realizatora programu (z uwzględnieniem obowiązujących zasad) - w przypadku dostatecznej puli środków finansowych w dyspozycji Realizatora.

W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania przekroczyła kwotę 10.000 zł konieczne będzie zabezpieczenie udzielonego dofinansowania (weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową). Górną wartością sumy wekslowej jest wartość udzielonego dofinansowania, powiększona o odsetki, określone w umowie dofinansowania  oraz koszty dochodzenia roszczeń.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 • Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 • Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej. Wniosek będzie można złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, pok. 110,  tel. (46) 814-57-60.

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.