Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: środa, 26 lutego 2020
Imieniny: Aleksandra, Mirosława

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Geoportal
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  na lata 2012-2014

 I. cel konsultacji: Uzyskanie opinii oraz uwag organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu rawskiego oraz  innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu;

II. termin konsultacji: od 29.10.2012 r. do 12.11.2012 r.

III. forma konsultacji:  konsultacje pisemne prowadzone poprzez składnie uwag na piśmie, lub przesyłać drogą elektroniczną na adresy: skrzynka sekretarz@powiatrawski.pl lub pcpr@powiatrawski.pl O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do Urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia;

IV. zasięg terytorialny prowadzonych konsultacji: uwagi do projektu Programu mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności prowadzące działalność na terenie powiatu rawskiego;

V. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Uchwale Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego powiatu rawskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

VI. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu Rawskiego w formie uzasadnienia do projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014;

VII. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu powiatu.
 

 

 

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.