Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: poniedziałek, 28 listopada 2022
Imieniny: Lesława, Grzegorza

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Wspieraj lokalnie
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Geoportal
 • E-budownictwo - wypełnij i złóż wniosek elektronicznie
 • Szczepienie przeciwko COVID-19
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Pomoc dla Ukrainy

Nawigacja

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania  

Rawa Mazowiecka, 26.09.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej działając na podstawie art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdania finansowego do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2013 rok.

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych art.4 pkt 8 ( Dz.U. z 2013 roku poz.907).

Przedmiot zamówienia

 1. przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2013 rok;
 2. sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SPZOZ.

Miejsce realizacji zamówienia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Ul. Warszawska 14 96-200 Rawa Mazowiecka

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2014 roku

Oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony formularz oferty przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 2. aktualny odpis z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;
 3. dokumenty potwierdzające wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 4. wykaz biegłych rewidentów zatrudnionych w firmie;
 5. wykaz biegłych rewidentów, którzy będą przeprowadzali badanie sprawozdania finansowego wraz z dokumentami potwierdzającymi wpis tych osób do rejestru biegłych rewidentów;
 6. wykaz wykonanych usług badań sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych za ostatnie 3 lata wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie tych usług (referencje lub protokoły odbioru usługi);
 7. oświadczenie w sprawie bezstronności i niezależności o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku Nr 77, poz. 649 ze zmianami);
 8. dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ( Dz.U. z 2009 roku Nr 205, poz.1583);

 Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za 2013 rok” w terminie do dnia 16.10.2013 roku do godziny 15.00 w siedzibie ( w kancelarii ) Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Plac Wolności 1 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Plac Wolności 1, 26-200 Rawa Mazowiecka. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres składającego ofertę. Za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty:

Cena brutto za usługę.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta i załączniki do oferty ( oświadczenia, informacje, dokumenty) muszą być podpisane przez Oferenta lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w niniejszym zamówieniu mogą być złożone w oryginale lub w kopii. W sytuacji gdy dokument będzie złożony w kopii wymagane jest jego potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania  Oferenta z dopiskiem „za zgodność z oryginałem” i data.

Druki oferty dostępne są  na stronie internetowej www.powiatrawski.pl

Osoby do kontaktu: Urszula Przerwa tel.(046) 814 57 40 wew.104

Dorota Pietrzyk  tel. (046 ) 814 28 80 – Główny Księgowy SPZOZ

Podstawowe dane SPZOZ za 2012 rok

 • Średnioroczne zatrudnienie – 222,14 etatu
 • Suma aktywów równa – 7.211.874,17 PLN
 • Przychody netto ze sprzedaży – 20.603.845,14 PLN
 • Przychody ogółem – 23.267.581,88 PLN
 • Wynik finansowy strata brutt –  362.655,80 PLN
 

Marian Krzyczkowski
Wicestarosta

 
 • autor: B.M., data: 2013-09-26

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.