Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: niedziela, 5 grudnia 2021
Imieniny: Krystyny, Sabiny

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Szczepienie przeciwko COVID-19
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Geoportal
 • E-budownictwo - wypełnij i złóż wniosek elektronicznie
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Informacje w związku z koronawirusem

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Data publikacji strony internetowej: 2007-12-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część plików (skanów) nie ma warstwy tekstowej OCR. Cześć zdjęć ma niewłaściwy opis alternatywny. Wszystkie pliki niedostępne pliki i zdjęcia zamieszczone od dnia 24.09.2018 roku do teraz będą poprawione do dnia 24.09.2020 roku. Reszta plików, zamieszczonych przed dniem 24.09.2018 roku, nie będzie poprawiana, gdyż niosłoby to za sobą nadmierne obciążenie dla urzędu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorzy dostępności wyznaczeni w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej:

 1. Tomasz Góraj, tgo@powiatrawski.pl, tel. +48 46 814 46 31 wew. 11;
 2. Halina Bartkowicz-Błażejewska, hba@powiatrawski.pl, tel. +48 46 814 57 60 wew. 108;
 3. Przemysław Jędrzejczak, admin@powiatrawski.pl, tel. +48 46 814 46 31 wew. 26.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusław Misztal, bip@powiatrawski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 814 46 31 wew. 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy każdym z budynków Starostwa (przy Placu Wolności 1, przy ulicy T. Kościuszki 5 oraz przy ulicy Tomaszowskiej 8), podjazd dla wózków inwalidzkich w budynku przy ulicy T. Kościuszki 5, dostosowana toaleta na parterze budynku przy Placu wolności 1.

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych w Starostwie Powiatowym mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.
Usługa tłumacza przy załatwianu spraw urzędowych jest bezpłatna.
Zgłoszenia można dokonać w Kancelarii Starostwa, pokój nr 1 lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc do Sekretariatu Starostwa pod nr tel. +48 46 814 46 31, a także wysyłając faks pod nr +48 46 814 46 31 oraz wiadomość e-mail na adres: starostwo@powiatrawski.

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.