Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: niedziela, 23 września 2018
Imieniny: Bogusława, Tekli

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Wydział Środowiska Architektury i Budownictwa 
 • Piotr Irla- Dyrektor
  pok. 201, I piętro
  tel. 46 814-28-82  wew. 201
   
 • Iwona Michalak - Z-ca Dyrektora
  pok. 303, II piętro
  tel. 46 814-38-71 wew. 303
   

Zadania Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa 
 1. Do zadań Wydziału w zakresie ochrony środowiska należy:
  1. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów zawierających dane o środowisku i jego ochronie i ich udostępnianie zainteresowanym;
  2. prowadzenie rejestru informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
  3. prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadkach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska;
  4. opiniowanie programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych, opracowywanych przez właściwy organ, w przypadku występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu;
  5. ustalanie wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w związku z ochroną zasobów środowiska;
  6. wydawanie pozwolenia na emisję z instalacji oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji w przypadkach gdy pozwolenie nie jest wymagane;
  7. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii oraz orzekanie w sprawach wygaśnięcia, cofnięcia oraz ograniczenia wydanych pozwoleń;
  8. wydawanie decyzji zobowiązującej korzystający ze środowiska podmiot prowadzący instalację, do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
  9. nakładanie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego, w przypadku negatywnego oddziaływania na środowisko przez podmiot korzystający ze środowiska;
  10. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów;
  11. przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez Radę Powiatu, dotyczących ochrony środowiska;
  12. aktualizacja projektu powiatowego programu ochrony środowiska.
    
 2. Do zadań Wydziału w zakresie gospodarki odpadami należy:
  1. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami oraz przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;
  2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów;
  3. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
  4. zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów oraz wyrażanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;
  5. wydawanie decyzji wstrzymujących działalność w przypadkach określonych ustawą o odpadach;
  6. ustanawianie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku w przypadkach określonych w ustawie o odpadach;
  7. wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję składowiska odpadów;
  8. wydawania na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów zgody na zamknięcie składowiska;
    
 3. Do zadań Wydziału w zakresie gospodarki wodnej należy:
  1. ustalanie linii brzegu dla cieków naturalnych , jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych;
  2. ustanawianie strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody;
  3. nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz terenów przyległych określonych ustawą prawo wodne;
  4. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w przypadkach określonych w ustawie prawo wodne;
  5. zatwierdzanie statutu spółki wodnej;
  6. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;
  7. wydawanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej w przypadkach określonych w ustawie prawo wodne;
  8. występowanie do organu prowadzącego kataster wodny o wykreślenie spółki wodnej z katastru;
  9. nakładanie obowiązku na zakład posiadający urządzenia wodne dostosowania tych urządzeń do przepisów ustawy prawo wodne, w określonych w tej ustawie przypadkach;
  10. wydawanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych wykonanych bez pozwolenia i ustalanie opłaty legalizacyjnej;
  11. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem obiektów pływających z obszaru wodnego.
    
 4. Do zadań Wydziału w zakresie ochrony przyrody należy:
  1. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody;
  2. prowadzenie rejestru zwierząt określonych w ustawie o ochronie przyrody, przetrzymywanych, hodowanych na terenie powiatu;
  3. wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości będących własnością gminy.
    
 5. Do zadań Wydziału w zakresie prawa geologicznego i górniczego należy:
  1. przyjmowanie zawiadomień od osób fizycznych o zamiarze wydobywania piasków i żwirów przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb własnych w przypadkach określonych ustawą prawo geologiczne i górnicze;
  2. wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej, przenoszenie udzielonej koncesji w przypadkach i na zasadach określonych ustawą prawo geologiczne i górnicze oraz stwierdzanie jej wygaśnięcia;
  3. zatwierdzanie projektów robót geologicznych niewymagających uzyskania koncesji;
  4. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych w przypadkach określonych ustawą prawo geologiczne i górnicze;
  5. nakazywanie wykonania dodatkowych czynności określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze podmiotom, które uzyskały decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych;
  6. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi;
  7. zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, gromadzenie oraz udostępnianie informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia prac;
  8. wyrażanie zgody na przeklasyfikowanie zasobów złóż kopalin w przypadkach określonych ustawą prawo geologiczne i górnicze;
  9. wydawanie decyzji nakazującej obmiar wyrobisk w uzasadnionych sytuacjach określonych ustawą prawo geologiczne i górnicze;
  10. określanie wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej oraz ustalanie opłaty dodatkowej i opłaty podwyższonej dla przedsiębiorców w przypadkach określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze;
  11. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną ustawą prawo geologiczne i górnicze, w granicach właściwości miejscowej i rzeczowej;
  12. wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o przedsiębiorcach prowadzących działalność określoną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.
    
 6. Do zadań Wydziału w zakresie gospodarki leśnej należy:
  1. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa i w przypadkach nie wywiązywania się przez właścicieli z obowiązków wynikających z ustawy o lasach lub planów urządzania lasów, wydawanie decyzji nakazujących wypełnienie tych obowiązków;
  2. zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy występują w nich organizmy szkodliwe, w stopniu grożącym trwałości tych lasów;
  3. wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w określonych w ustawie o lasach przypadkach;
  4. wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
  5. przyznawanie dotacji na pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
  6. wydawanie decyzji w sprawach uznania lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru;
  7. ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzania lasów;
  8. zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych do tych dokumentów, a także kontrola wykonywania przez właścicieli lasów zadań określonych w w/w planach;
  9. wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna, niezgodnie z planem urządzania lasu, w przypadkach określonych w ustawie o lasach;
  10. wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych, nieprzydatnych dla gospodarki leśnej, budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych;
  11. wydawanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu lub jego przeniesieniu na inną osobę w przypadkach określonych w ustawie o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia;
  12. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych.
    
 7. Do zadań Wydziału w zakresie prawa łowieckiego należy:
  1. wydawanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;
  2. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich Mieszańców;
  3. wydzierżawianie na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego polnych obwodów łowieckich;
  4. wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach określonych w ustawie prawo łowieckie;
  5. wyrażanie zgody na czasowe przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie w przypadkach określonych w ustawie Prawo Łowieckie.
    
 8. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych Wydział realizuje zadania dotyczące:
  1. wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz określania warunków tego wyłączenia;
  2. nakazywania właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia lub zakrzewienia bądź założenia trwałych użytków zielonych, ze względu na ochronę gleb przed erozją;
  3. dokonywania rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych;
  4. nakładania obowiązku wykonania rekultywacji gruntów na osoby powodujące utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów oraz kontroli jej wykonania;
  5. kontroli wykonywania i przestrzegania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  6. prowadzenia sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  7. prowadzenie okresowych badań skażenia gleb w przypadkach określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  8. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
    
 9. Do zadań Wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego należy:
  1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
  2. wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wód płynących oraz na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych, w określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym przypadkach;
  3. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;
  4. prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i działalnością Społecznej Straży Rybackiej.
    
 10. Do zadań Wydziału w zakresie architektury i budownictwa należy:
  1. sprawdzanie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymaganiami ochrony środowiska;
  2. kontrolowanie zatwierdzanych projektów budowlanych w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w zatwierdzanych projektach;
  3. sprawowanie nadzoru i kontroli:
   1. zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
   2. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
   3. wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
  4. kontrolowanie posiadanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
  5. udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych na podstawie uzyskanych upoważnień od właściwego ministra;
  6. nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego;
  7. wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę;
  8. zatwierdzanie projektów budowlanych;
  9. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  10. wnoszenie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy oraz wykonywania robót budowlanych i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;
  11. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozbiórki obiektów budowlanych nie podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;
  12. wnoszenie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru rozbiórki i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;
  13. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projektach budowlanych oraz dokonanych zgłoszeniach;
  14. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
  15. wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
  16. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania;
  17. wnoszenie sprzeciwu w sprawie zgłoszonych zmian sposobu użytkowania i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania;
  18. wydawanie dzienników budowy;
  19. określanie w decyzjach o pozwoleniu na budowę składowisk odpadów, wymagań zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, ochrony środowiska, ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich;
  20. prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju;
  21. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze postanowienia;
  22. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg powiatowych i gminnych;
  23. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
  24. prowadzenie obsługi technicznej Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;
  25. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali;
  26. potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.
    
 11. Do zadań Wydziału należy współpraca przy opracowywaniu materiałów do kompleksowego programowania i ustalenia strategii rozwoju powiatu w zakresie zadań realizowanych przez wydział.

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.