Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: czwartek, 21 listopada 2019
Imieniny: Janusza, Konrada

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert - Język angielski w administracji 

 

logo

Projekt „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nasz znak: Or.272.1.2012.KG

Rawa Mazowiecka, 24 luty 2012 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zarząd Powiatu Rawskiego w ramach projektu „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić usługę polegającą na przeprowadzeniu kursu języka angielskiego dla 12 uczestników projektu.

 

I. Zamawiający:

Zarząd Powiatu Rawskiego

Plac Wolności 1

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-13-92-834

REGON: 750147633

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie kształcenia językowego
  w formie przeprowadzenia kursu języka angielskiego na poziomie podstawowym (A1)
  w 2012 r.
 2. Kurs powinien obejmować 60 godzin lekcyjnych po 45 minut każda.
 3. Zamawiający zleca przeprowadzenie kursu w okresie od marca do grudnia 2012 r.
 4. Kurs przeprowadzony zostanie w siedzibie Zamawiającego raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w godzinach pracy urzędu.
 5. Uczestnikami kursu będzie 12 pracowników Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.
 6. Miejsce przeprowadzenia kursu: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej przy ul. Plac Wolności 1.
 7. Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu zapewnia Wykonawca.
 8. Do obowiązków Wykonawcy należy:
  1. opracowanie i przeprowadzenie w pierwszym dniu zajęć imiennego, pisemnego testu sprawdzającego poziom wiedzy uczestników kursu;
  2. przeprowadzenie po zakończeniu każdego bloku tematycznego imiennego, pisemnego sprawdzianu weryfikacyjnego;
  3. przeprowadzenie w ostatnim dniu zajęć pisemnego egzaminu określającego poziom wiedzy uczestników kursu.

4) dokonania analizy wyników poszczególnych testów i przedstawienie raportu Zamawiającemu po zakończeniu kursu;

5) sporządzenia i podpisania przez uczestników list obecności w każdym dniu kursu;

6) wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu każdemu uczestnikowi w wersji papierowej;

7) zapewnienia odpowiedniej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia szkolenia tj. wykwalifikowanego wykładowcy/wykładowców posiadającego/cych tytuł magistra filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym, z co najmniej 3 letnim stażem wykładowcy. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba lub osoby, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia posiadają odpowiednie przygotowanie potwierdzone kopiami dokumentów potwierdzającymi ich kwalifikacje. Wykonawca powinien dołączyć do oferty kserokopie dyplomów z pisemną zgodą lektora na prowadzenie zajęć. 

8) przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego szkolenia do 31.12.2020 r.

III. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dostosowując
je do wymogów odbiorców z grupy 45+, w tym szczególnie przeprowadzenia
go w formie wykładowej i warsztatowej oraz do powtarzania najbardziej istotnych elementów zajęć w celu polepszenia ich odbioru.

IV. Wykonawca powinien wyznaczyć co najmniej 2 lektorów do wykonania zamówienia, tak aby możliwe było w każdej chwili zapewnienie ciągłości kursu.

V. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wyznacza nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia do dnia 31 grudnia 2012 r.

VI. Termin płatności

1. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

2. Wypłatę wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1  Zamawiający uzależnia
od przekazanych na konto bankowe Beneficjenta środków finansowych przez IP.
W przypadku nie przekazania przez IP środków finansowych, z których rozliczane będzie przeprowadzenie szkolenia, Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odsetek za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z fakturą list obecności za okres obejmujący zapłatę wynagrodzenia.

4. Fakturę należy wystawić w podaniem dokładnej nazwy szkolenia, do faktury należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 3.

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

6. W przypadku zaprzestania finansowania projektu w wyniku rozwiązania umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Rawskiego a Instytucją Wdrażającą, Wykonawca wyraża zgodę
na rozwiązanie umowy i nie będzie rościł sobie pretensji do jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. W przypadku, gdy zatwierdzony przez Instytucję Wdrażającą wniosek o dofinansowanie będzie przewidywał skrócenie okresu jego realizacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywisty okres świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, obliczone proporcjonalnie w stosunku do wynagrodzenia za wykonanie tegoż przedmiotu zamówienia ujętego w treści oferty.

VII. Kryteria wyboru oferty

Cena – 100%

VIII. Oferta powinna zawierać cenę brutto w PLN za godzinę kursu oraz cenę ogółem
za wykonanie zamówienia.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy przedłożyć zgodnie z załącznikiem do zapytania.

 

IX. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 2 marca 2012 r. w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Powiatu Rawskiego

Plac Wolności 1

96-200 Rawa Mazowiecka

pokój nr 1 (kancelaria)

Oferty należy składać osobiście, pocztą lub kurierem (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w siedzibie Zamawiającego).

Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wnioskodawcy  oraz opisem:

„Oferta na przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 12 uczestnikówprojektu „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE
I SKUTECZNE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” Nie otwierać!”

X. Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010 Nr 113, poz.759 z późn. zmianami).

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi Wykonawcami.

XII. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Katarzyna Gołota –
tel. 46 814 46 31 wew. 13, e-mail: kg@powiatrawski.pl

 • autor: P.J., data: 2012.02.24

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.