Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: czwartek, 21 listopada 2019
Imieniny: Janusza, Konrada

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert - tablica informacyjna 

 

logo

Projekt „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nasz znak: Or.272.9.2011.KG

Rawa Mazowiecka, 12 lipca 2011 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zarząd Powiatu Rawskiego w ramach projektu „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zamówić wykonanie tablicy informacyjnej w celu zapewnienia właściwej promocji projektu oraz ukształtowania wysokiej jego rangi.

 

I. Zamawiający:

Zarząd Powiatu Rawskiego

Plac Wolności 1

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-13-92-834

REGON: 750147633

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy informacyjnej w celu zapewnienia właściwej promocji projektu oraz ukształtowania wysokiej jego rangi:

 1.  wykonanie projektu graficznego tablicy;
 2. dostarczenie tablicy do siedziby Zamawiającego.

Tablica informacyjna powinna zawierać :

 1. logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kolorystyce podstawowej;
 2. logotyp Unii Europejskiej w oficjalnych kolorach;
 3.  herb Powiatu Rawskiego w wersji podstawowej;
 4.  hasło PO KL umieszczone poza ciągiem znaków;
 5.  tytuł projektu umieszczony poza ciągiem znaków;
 6.  informację o współfinansowaniu projektu;
 7. wymiary: 60 cm x 45 cm;
 8. tablica powinna być wykonana z płyty PCV o gramaturze nie mniejszej niż 3 mm.

III. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu projekt graficzny tablicy informacyjnej na etapie składania oferty w formie papierowej lub w formie elektronicznej
na dowolnym nośniku danych. Przedstawiony projekt powinien uwzględniaćWytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wyznacza nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia do dnia 29 lipca 2011 r.

V. Termin płatności

 1. Zamawiający uzależnia wypłatę wynagrodzenia od przekazanych na konto bankowe Beneficjenta środków finansowych przez IP.
 2. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego rachunku/faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem otrzymania środków, o których mowa w ust. 1.

VI. Kryteria wyboru oferty

Cena – 80%

Estetyka – 20%

VII. Oferta powinna zawierać cenę brutto w PLN. Formularz oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20 lipca 2011 r. w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Powiatu Rawskiego

Plac Wolności 1

96-200 Rawa Mazowiecka

pokój nr 1 (kancelaria)

Oferty należy składać osobiście, pocztą lub kurierem (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w siedzibie Zamawiającego).

Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wnioskodawcy  oraz opisem:

„Oferta na wykonanie  tablicy informacyjnej w celu zapewnienia właściwej promocji projektu „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” Nie otwierać!”

IX. Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010 Nr 113, poz.759 z późn. zmianami).

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi Wykonawcami.

XI. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Katarzyna Gołota –
tel. 46 814 46 31 wew. 13, e-mail: kg@powiatrawski.pl.


 

WICESTAROSTA

(-) Marian Krzyczkowski


 • autor: B.M., data: 2011.07.12

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.