Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: wtorek, 11 sierpnia 2020
Imieniny: Klary, Ligii

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Geoportal
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy na rok 2016 

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy samorządu powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 

I. cel konsultacji: Uzyskanie opinii oraz uwag organizacji na temat projektu Programu współpracy samorządu powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

II.. termin konsultacji: od 05.10.2015 r. do 26.10.2015 r.

III. forma konsultacji: a) konsultacje pisemne prowadzone poprzez składnie uwag na piśmie, lub przesyłać drogą elektroniczną na adresy: skrzynka sekretarz@powiatrawski.pl O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do Urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia;

b) konsultacje z Powiatowa Radą  Działalności Pożytku Publicznego: przekazanie projektów Programów współpracy do zaopiniowania Radzie nie  później niż do 26.10.2015 r.

IV. zasięg terytorialny prowadzonych konsultacji: uwagi do projektów Programów mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności prowadzące działalność na terenie powiatu rawskiego.

V. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Uchwale Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego powiatu rawskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

VI. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu Rawskiego w formie uzasadnienia do projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

VII. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu powiatu.

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.