Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: czwartek, 6 sierpnia 2020
Imieniny: Sławy, Stefana

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 

Rawa Mazowiecka, 22.07.2014

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2014
( dotyczy wykonania remontu holu wejściowego do Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta 4 )

 

l. ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Powiatu Rawskiego , Pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144631, faks 046 8144631. NIP 835 13 92 834, REGON 750147633 ,

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu remontu holu i wejścia do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 i - branża ogólnobudowlana.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań materiałowych :
   
  • Stolarkę okienną należy wymienić na PCV z profili pięciokomorowych.
  • Stolarkę drzwiową zewnętrzną wymienić na stolarkę z ciepłego aluminium.
  • Stolarkę wewnętrzną ścianki o konstrukcji drewnianej, należy wymienić na stolarkę systemową i ścianki o konstrukcji aluminiowej z zimnego aluminium.
  • Remont schodów wejściowych, a od strony wejścia frontowego należy wykonać dodatkowo pochylnię dla osób niepełnosprawnych o długości 1140 cm i szerokości 120 cm.
  • Remont holu wejściowego z likwidacją naświetli z luksferów, zastąpionych stolarką okienną, renowacja ścian , sufitu i podłóg holu.
  • Układ konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian. Projektowane rozwiązania nie wpływają na bezpieczeństwo konstrukcji.

  Wymagania stolarki okiennej:

  • Ramiaki okien wykonane z profili pięciokomorowych o współczynniku U = 1,6 W/m2K
  • Szyby winny posiadać współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K
  • Okna winny posiadać atest PZH
  • Pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiadać atest Instytutu Ceramiki i Szkła
  • Profile i pakiety powinny być trwale nacechowane. Wymagania stolarki drzwiowej:
  • Drzwi z ciepłego aluminium powinny posiadać współczynnik ciepła U = 1,9 W/m2K
  • Szyby winny posiadać współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K
  • Drzwi winny posiadać atest PZH
    

  Stolarka drzwiowa zewnętrzna powinna być wykonana z profili z „ciepłego aluminium". Aluminium: AlMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 Uszczelnienia: E.P.D.M. wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994. Testowane i zatwierdzone przez niezależne agencję testowe. PRZEKŁADKA TERMICZNA: poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym. Pakiety szybowe winny spełniać takie same wymagania jak okienne opisane powyżej. Zestawienie stolarki zewnętrznej, wewnętrznej i ścianek aluminiowych budynku w załączeniu z drukiem kosztorysu ofertowego w części rysunkowej.

 3. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01.09.2014 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: inwestycje@powiatrawski.pl, faksem na nr: 46 814 46 31, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka do dnia 28.07.2014r. godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 2. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 28.07.2014r, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej plac Wolności 1 Oraz na stronie internetowej pod adresem - www.powiatrawski.pl
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.powiatrawski.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem - www.powiatrawski.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marek Sawicki pod numerem telefonu 46 814 21 83 oraz adresem email: inwestycje@powiatrawski.pl

I.. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowo-kosztorysowego i dokumentacja techniczna budowlana w części dot. remontu.

 

 • autor: B.M., data: 2014-07-22

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.